1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji poprzez jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o

odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

ANDORA Sklep Internetowy

03-289 Warszawa ul. Ostródzka 112(z dopiskiem: „ZWROT”)

2. Uprawnienia opisane w niniejszej części nie dotyczą Klientów, którzy dokonali

Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym bez śladów użytkowania (poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

4. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sklepu opisany w pkt.1 powyżej na koszt Klienta.

5. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji poprzez dołączenie dowodu zawarcia Transakcji (oryginału paragonu lub faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta. W związku z powyższym, jeżeli Klient dokonujący zwrotu prześle do Sklepu Towar przesyłką za pobraniem, Sklep obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.

7. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Klienta oświadczenia i otrzymania zwracanego Towaru.

8. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od zakupu.

9. Postanowienia zawarte w niniejszym dziale dotyczące konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia, również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

11. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

12. Konsument, który utworzył Konto Klienta, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o prowadzenie Konta Klienta bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa (co stanowi ustawowe prawo odstąpienia przysługujące Klientom, którzy są Konsumentami). Bieg terminu do odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta Klienta rozpoczyna się od dnia, w którym Klient uzyskał dostęp do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

Pobierz formularz zwrotu/wymiany/reklamacji (formularz.doc)

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt nie jest zgodny z umową, są określone w Ustawie o Prawach Konsumenta.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

3. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

4. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową za wady na zasadach określonych w art. 43a-43g Ustawy o prawach konsumenta

5. Opis każdego produktu w Sklepie zawiera określenie jego właściwości oraz parametrów technicznych.

6. Sprzedawca jeśli wymaga tego produkt udostępnia Klientowi informację o sposobie korzystania z zakupionego produktu, w formie dokumentu dołączonego do produktu albo w formie informacji opublikowanej na stronie internetowej sprzedawcy lub przesłanej w pliku PDF, w skierowanej do Klienta wiadomości e-mail. Przedmiotowa informacja określa także zasady konserwacji zakupionego produktu.

7. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

8. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

● nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

● przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało

złożone, lub w porównywalny sposób,

● publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

9. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z Umową, wartość produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

13. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta produkt na swój koszt.

14. Jeżeli produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności produktu z umową, Sprzedawca demontuje produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

15. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.

16. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z art.

43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;

b. Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-

6 Ustawy o Prawach Konsumenta;

c. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;

d. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

18. Konsument nie może odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny za produkt, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Konsumenta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

20. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

22. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Ustawy o Prawach Konsumenta.

23. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową sprzedaży jeśli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

24. Reklamację produktu Klient składa poprzez wysłanie reklamowanego produktu na adres Sprzedawcy umieszczając w przesyłce także treść zgłoszenia reklamacyjnego, konsument alternatywnie może uprzednio poinformować mailowo Sprzedawcę wysyłając reklamację mailem.

Zgłoszenie reklamacyjne dokonane może zostać przez Klienta z wykorzystaniem opracowanego przez Sprzedawcę Formularza Reklamacyjnego - przy czym stosowanie formularza nie jest obowiązkowe. W przypadku gdy Klient rezygnuje z możliwości skorzystania z Formularza Reklamacyjnego zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisemnej, określając w miarę możliwości (co oznacza, iż wymogi podane w niniejszym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji):

1. Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko,) dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz dane adresowe (adres) pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie procesu reklamacyjnego.

2. Oznaczenie reklamowanego produktu, daty jego zakupu, a także oznaczenia dokumentu potwierdzającego zakup (faktury VAT/paragon), co znacznie przyspieszy proces reklamacyjny.

3. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/niezgodności Produktu z umową.

4. Żądanie Klienta tj. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży (naprawa albo wymiana) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży.

5. Ewentualne oznaczenie rachunku bankowego na który nastąpić ma zwrot uiszczonej ceny.

6. Informacji o tym, czy Klient posiada status przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

25. Zaleca się aby reklamowany produkt był czysty, co znacznie przyspieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.

26. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni.

27. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta albo (iv) Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Konsumenta.

28. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.

29. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji producenta. W przypadku, gdy Produkt jest objęty gwarancją, informacja na ten temat każdorazowo znajdzie się w opisie Produktu w Sklepie. Szczegółowe warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym ustępie, znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu objętego przedmiotową gwarancją.

30. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:

a) listownie, na adres:

ANDORA Sklep internetowy

03-289 Warszawa ul. Ostródzka 112(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

31. Przykładowy wzór formularza reklamacji można pobrać ze strony sprzedawcy.

32. W przypadku wystąpienia wady Produktu Sprzedawca może odpowiadać względem

Przedsiębiorców na podstawie przepisów o rękojmi na podstawie art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego.

33. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód oraz utraty zysków wobec Przedsiębiorcy, o ile powyższa szkoda nie została wyrządzona umyślnie przez Sprzedawcę.

34. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowień ust. 32-33 powyżej nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.