REKLAMACJE
Pobierz formularz zwrotu/wymiany/reklamacji (formularz.doc)
Pobierz formularz zwrotu/wymiany/reklamacji (formularz.pdf)
1. Sklep ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego
  dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta powinno nastąpić poprzez przesłanie wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego na adres biura

ANDORA
Sklep internetowy
ul. Ostródzka 62B
03-289 Warszawa

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).


  Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu
  rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Klienta dokumentu zawarcia Transakcji.
  Dla rozpoczęcia procesu reklamacyjnego Klient obowiązany jest przesłać z reklamowanym Towarem dowód zawarcia Transakcji (oryginał paragonu lub faktury VAT).

4. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony w stanie kompletnym i czystym.

5. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia
  własności Towaru na Klienta.

6. Wady Towaru nie będące traktowane jako wad obciążających Sklep:
  - uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
  - uszkodzeń mechanicznych Towaru,
  - uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem,
    używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.

7. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.ZWROTY
Pobierz formularz zwrotu/wymiany/reklamacji (formularz.doc)
Pobierz formularz zwrotu/wymiany/reklamacji (formularz.pdf)
1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji
  poprzez jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).
  Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem.
  Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji
  stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
  Jeżeli Klient zdecyduje się na zwrot, oświadczenie wraz z towarem powinno być skierowana na adres:

ANDORA
Sklep Internetowy
ul. Ostródzka 62B
03-289 Warszawa

(z dopiskiem: „ZWROT”)

2. Uprawnienia opisane w niniejszej części nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym bez śladów użytkowania (poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

4. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sklepu opisany w pkt.1 powyżej na koszt Klienta.

5. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji poprzez dołączenie dowodu zawarcia Transakcji (oryginału paragonu lub faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta. W związku z powyższym, jeżeli Klient dokonujący zwrotu prześle do Sklepu Towar przesyłką za pobraniem, Sklep obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.

7. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Klienta oświadczenia i otrzymania zwracanego Towaru.

8. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od zakupu.