REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANDORA

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem andora.com.pl. Właścicielem sklepu Internetowego ANDORA jest firma

KAOOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą,

ul. Ostródzka 112, 03-289 Warszawa,

NIP:5272933613,REGON:38676035800000, telefon kontaktowy 606 480 441

czynny w godzinach 9-17,

mail sklep@andora.com.pl, (zwanej dalej Sklepem).

2. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Sklepem i jest udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) oraz stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z Art. 12 ust.1, Art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

3. Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

4. Klient decydując się na kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą, ponosi koszty zwykłego połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora.

5. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki i zasady każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu lub określone w odrębnym regulaminie.

7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

8. W ramach Sklepu umowy zawierane są w języku polskim.

DEFINICJE

1. Strona – serwis internetowy www.andora.com.pl

2. Sklep - właściciel serwisu internetowego

3. Sklep Internetowy – serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów

4. Towar– produkt oferowany Klientowi przez Sklep za pośrednictwem Sklepu Internetowego

5. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, dokonująca Transakcji lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w imieniu której dokonywana jest Transakcja

6. Zamówienie – deklaracja/oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Sklep za pośrednictwem Sklepu Internetowego

7. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Sklepem której przedmiotem jest zakup Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Sklep

8. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji

9. PayU - internetowy system płatności PayU należący do spółki:

PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186,

NIP: 7792308495

REGON: 300523444

KRS: 0000274399

10. Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG;

11. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

WARUNKI ZAKUPU, OPINIE O PRODUKTACH

1. Klient może dokonać Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie.

2. Zamówiony Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

3. Sklep Internetowy a tym samym możliwość złożenia Zamówienia są dostępne dla Klienta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych o czym Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie.

4. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez niego Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy.

5. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta w Sklepie Internetowym. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał/udostępnił dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a dane umożliwiające właściwe wystawienie dokumentu zakupu w przypadku chęci otrzymania faktury VAT.

6. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej.

7. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia, przekazaną na podany przez Klienta adres email. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 24 godzin, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem na adres email sklep@andora.com.pl lub pod nr telefonu 606 480 441 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem pkt. 7

8. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-17:00.

9. Klient składając Zamówienie szczegółowo określa model i rozmiar zamawianego Towaru zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Sklep informuje, że szczegóły wyglądu Towarów w szczególności jego kolor i odcienie widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

10. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu wyjaśnienia wątpliwości.

11. Przed dokonaniem wysyłki Towaru wynikającego z Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając stosowne oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email: sklep@andora.com.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w pkt. 8 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 10.00 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w pkt. 8. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części "Odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru".

12. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia). W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (zazwyczaj nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia) na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w pkt. 11 powyżej stosowanych odpowiednio.

13. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny Towarów będą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

14. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon a na życzenie klienta faktura VAT po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem.

15. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi zgodnie z wybraną metodą dostawy spośród proponowanych przez Sklep obejmującej również wysokość kosztów jego dostarczenia na wskazany w Zamówieniu adres.

16. Sprzedawca nie umożliwia dodania opinii o produktach w sklepie internetowym. Sprzedawca wskazuje, iż opinie konsumenckie wystawiane na Google nie są przez niego weryfikowane.

CENA TOWARU I KOSZTY DOSTARCZENIA

1. Ceny Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polski złoty i obejmują podatek VAT.

2. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia a przed dokonaniem wysyłki uległyby zmianie.

3. Ceny Towarów zamieszczonych w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostarczenia.

4. Koszt dostarczenia Towaru ponosi Klient, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności za Zamówienie.

5. Sprzedawca wyświetla cenę produktu lub usługi w sposób jednoznaczny oraz niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny produktu lub usługi obok informacji o obniżonej cenie (np. obniżonej na skutek wprowadzenia czasowych promocji) w sklepie internetowym, Sprzedawca wyświetla najniższą ostatnią cenę Produktu dostępnego na stronie internetowej sklepu online w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wycofania oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienie/a, które zostało złożone przed datą wejścia w życie, którejkolwiek ze zmian, o której mowa powyżej.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży. Czas akcji promocyjnych jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania. Ceny promocyjne, rabatowe lub wyprzedażowe są uwzględniane i obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu.

PŁATNOŚCI

1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z

następujących form:

- przelew zwykły na rachunek bankowy Sklepu dane do przelewu:

KAOOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

03-289 Warszawa

ul. Ostródzka 112

NIP:5272933613

REGON:38676035800000

BANK MILLENNIUM

30 1160 2202 0000 0004 8864 1353

- płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela.

- płatność "online" za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.com

Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej

2. Klient dokonujący płatności zgodnie z wybraną formą powinien dokonać Płatności w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sklep wezwie Klienta do zapłaty należności w dodatkowym terminie (określając jego czas). W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Sklep uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji. Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w Zamówieniu.

3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko oraz numer Zamówienia.

4. Płatność uznaje się za dokonaną:

- po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu w przypadku płatności zwykłym przelewem

- z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności„za pobraniem”

- po autoryzowaniu płatności przez PayU, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line

5. Postanowienia dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU

- płatności kartą

Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty.

- płatność on-line

W przypadku dokonywania przelewu PayU Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez dany bank.

INFORMACJA O PLASOWANIU WYNIKÓW WYSZUKIWANIA

Sprzedawca informuje, że przez plasowanie należy rozumieć przyznawanie przez sklep internetowy określonej widoczności produktom lub wagi nadawanej wynikom wyszukiwania w serwisie internetowym sklepu.

1. Wyszukiwarka Sklepu Internetowego

Użytkownik wpisując określoną treść w okno wyszukiwarki sklepu internetowego, uruchamia program szukający, który rozpoczyna przeszukiwanie indeksów produktów w celu odnalezienia szukanej treści:

• wyszukiwarka korzysta z zdefiniowanego słownika synonimów;

• wyszukiwarka posiada funkcjonalność prezentowania podpowiedzi, które są dopasowaniami zawierającymi frazy wprowadzone przez użytkownika. Jako wyniki wyszukiwania użytkownik otrzymuje produkty, których indeksy zawierają wprowadzony przez użytkownika tekst lub ich synonimy.

2. Kategorie produktowe

Użytkownik ma możliwość wyszukania danego produktu poprzez funkcjonalność wybierania kolejnych zakładek kategorii produktowych w sklepie internetowym.

3. Kolejność prezentowania wyników wyszukiwania

Kolejność prezentowania wyników wyszukiwania lub nadawania im określonej widoczności zależna jest w pierwszej kolejności od ustawień kryterium ich prezentowania przez użytkownika. Kolejność prezentowania podpowiedzi w wyszukiwarce sklepu internetowego jak również wyników wyszukiwania w ramach wyszukiwarki lub kategorii produktowych, w przypadku spełniania warunków wprowadzonych przez użytkownika (fraza lub wybrana kategoria) przez więcej niż jeden produkt uzależniona jest od algorytmu przyznającemu danemu produktowi określoną punktację. Czym wyższa punktacja, tym produkt prezentowany jest wcześniej. Punktacja dla danego produktu przyznawana jest w oparciu o algorytmy bazujące na dopasowaniu frazy wyszukiwania do nazw produktów lub ich identyfikatorach liczbowo-numerycznych ( np.EAN, SKU) występujących w sklepie Sprzedającego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

2. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Klientów, w tym Użytkowników korzystających z funkcjonalności Sklepu, jest Sprzedawca, to jest

KAOOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą, ul.

Ostródzka 112, 03-289 Warszawa, NIP:5272933613,

3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.andora.com.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom.

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie oraz dokonywanie transakcji w ramach Sklepu. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach Sklepu.

6. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

- kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

- kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

- po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

9. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

10. Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

11. Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

12. Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia

zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu internetowego..

13. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

14. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Sprzedawcę do potrzeb i zainteresowań Klienta oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Sprzedawcy na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

Odbiorcami danych osobowych mogą być między innymi:

- KAOOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą, ul. Ostródzka

112, 03-289 Warszawa, NIP:5272933613, jako administrator danych osobowych, a także:

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,

- banki i podmioty zapewniające płatności elektroniczne w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży,

- podwykonawcy, dostawcy lub zleceniobiorcy działający na rzecz Sprzedawcy w celu przygotowania, produkcji, konfekcjonowania, pakowania i wysyłki produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży,

- podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,

- biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,

- biegli rewidenci lub firmy audytorskie wykonujące audyt sprawozdań finansowych,

- kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego,

- operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie;

15. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej ze Sprzedawcą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

16. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia danym maksymalnej ochrony poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

17. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym współpracującym z www.andora.com.pl (np. firma kurierska realizująca dostawę zakupionych produktów, dostawca usług IT, firma prowadząca windykację należności, firma rozsyłająca mailing itd.). Dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

ZWROTY

Pobierz formularz zwrotu/wymiany/reklamacji (formularz.doc)

1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji poprzez jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o

odstąpieniu od Transakcji może, ale nie musi być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

ANDORA Sklep Internetowy

03-289 Warszawa ul. Ostródzka 112(z dopiskiem: „ZWROT”)

2. Uprawnienia opisane w niniejszej części nie dotyczą Klientów, którzy dokonali

Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym bez śladów użytkowania (poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

4. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Sklepu opisany w pkt.1 powyżej na koszt Klienta.

5. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji poprzez dołączenie dowodu zawarcia Transakcji (oryginału paragonu lub faktury VAT) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.

6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta. W związku z powyższym, jeżeli Klient dokonujący zwrotu prześle do Sklepu Towar przesyłką za pobraniem, Sklep obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.

7. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Klienta oświadczenia i otrzymania zwracanego Towaru.

8. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od zakupu.

9. Postanowienia zawarte w niniejszym dziale dotyczące konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia, również do Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

11. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

12. Konsument, który utworzył Konto Klienta, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o prowadzenie Konta Klienta bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa (co stanowi ustawowe prawo odstąpienia przysługujące Klientom, którzy są Konsumentami). Bieg terminu do odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta Klienta rozpoczyna się od dnia, w którym Klient uzyskał dostęp do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

Pobierz formularz zwrotu/wymiany/reklamacji (formularz.doc)

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt nie jest zgodny z umową, są określone w Ustawie o Prawach Konsumenta.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

3. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, a następnie kontaktu ze Sprzedawcą, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

4. W przypadku wad Produktu Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem, z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową za wady na zasadach określonych w art. 43a-43g Ustawy o prawach konsumenta

5. Opis każdego produktu w Sklepie zawiera określenie jego właściwości oraz parametrów technicznych.

6. Sprzedawca jeśli wymaga tego produkt udostępnia Klientowi informację o sposobie korzystania z zakupionego produktu, w formie dokumentu dołączonego do produktu albo w formie informacji opublikowanej na stronie internetowej sprzedawcy lub przesłanej w pliku PDF, w skierowanej do Klienta wiadomości e-mail. Przedmiotowa informacja określa także zasady konserwacji zakupionego produktu.

7. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

8. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

● nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

● przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało

złożone, lub w porównywalny sposób,

● publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

9. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

10. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

11. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności produktu z Umową, wartość produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

13. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta produkt na swój koszt.

14. Jeżeli produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności produktu z umową, Sprzedawca demontuje produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

15. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.

16. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z art.

43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;

b. Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-

6 Ustawy o Prawach Konsumenta;

c. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;

d. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

17. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

18. Konsument nie może odstąpić od umowy i żądać zwrotu ceny za produkt, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Konsumenta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

20. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

21. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

22. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Ustawy o Prawach Konsumenta.

23. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową sprzedaży jeśli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

24. Reklamację produktu Klient składa poprzez wysłanie reklamowanego produktu na adres Sprzedawcy umieszczając w przesyłce także treść zgłoszenia reklamacyjnego, konsument alternatywnie może uprzednio poinformować mailowo Sprzedawcę wysyłając reklamację mailem.

Zgłoszenie reklamacyjne dokonane może zostać przez Klienta z wykorzystaniem opracowanego przez Sprzedawcę Formularza Reklamacyjnego - przy czym stosowanie formularza nie jest obowiązkowe. W przypadku gdy Klient rezygnuje z możliwości skorzystania z Formularza Reklamacyjnego zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisemnej, określając w miarę możliwości (co oznacza, iż wymogi podane w niniejszym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji):

1. Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko,) dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz dane adresowe (adres) pozwalające na prawidłowe przeprowadzenie procesu reklamacyjnego.

2. Oznaczenie reklamowanego produktu, daty jego zakupu, a także oznaczenia dokumentu potwierdzającego zakup (faktury VAT/paragon), co znacznie przyspieszy proces reklamacyjny.

3. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/niezgodności Produktu z umową.

4. Żądanie Klienta tj. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży (naprawa albo wymiana) lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży.

5. Ewentualne oznaczenie rachunku bankowego na który nastąpić ma zwrot uiszczonej ceny.

6. Informacji o tym, czy Klient posiada status przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

25. Zaleca się aby reklamowany produkt był czysty, co znacznie przyspieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego.

26. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni.

27. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta albo (iv) Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Konsumenta.

28. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.

29. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji producenta. W przypadku, gdy Produkt jest objęty gwarancją, informacja na ten temat każdorazowo znajdzie się w opisie Produktu w Sklepie. Szczegółowe warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym ustępie, znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu objętego przedmiotową gwarancją.

30. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy:

a) listownie, na adres:

ANDORA Sklep internetowy

03-289 Warszawa ul. Ostródzka 112 (z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

31. Przykładowy wzór formularza reklamacji można pobrać ze strony sprzedawcy.

32. W przypadku wystąpienia wady Produktu Sprzedawca może odpowiadać względem

Przedsiębiorców na podstawie przepisów o rękojmi na podstawie art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego.

33. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód oraz utraty zysków wobec Przedsiębiorcy, o ile powyższa szkoda nie została wyrządzona umyślnie przez Sprzedawcę.

34. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowień ust. 32-33 powyżej nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

POLITYKA COOKIES

1. Za pośrednictwem strony internetowej mogą być gromadzone informacje związane z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany (tzw. pliki cookies).

2. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych użytkowników sieci Internet. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet. Pliki te są wykorzystywane i umieszczane w trakcie łączenia się użytkownika sieci Internet z daną stroną internetową.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, otworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu; o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej

identyfikacji.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W razie zmiany postanowień Regulaminu, w stosunku do Umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany stosowane będą postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia Umowy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Za uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności:

● zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Sprzedawcę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;

● Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub z uwagi na konieczność stworzenia większej transparentności Regulaminu – w zakresie w jakim uzupełnienie, doprecyzowanie lub modyfikacja Regulaminu jest dopuszczalne przez przepisy prawa lub z uwagi na konieczność zwiększenia transparentności Regulaminu;

● wydanie przez organy administracji publicznej decyzji lub aktów o analogicznym charakterze, jak również wytycznych w jakim dokumenty te modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Sprzedawcę obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;

● wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu – w zakresie w jakim nowe

funkcjonalności modyfikują treść Regulaminu;

● wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w zakresie w jakim wpływają one na treść Regulaminu, a modyfikacja Regulaminu jest obiektywnie niezbędna i bezpośrednio związana z wprowadzeniem nowych lub modyfikacją istniejących systemów informatycznych;

● powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że treść Regulaminu jest sprzeczna z prawem – w zakresie w jakim z punktu widzenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta proponowana zmiana Regulaminu jest na jego korzyść.

5. Sprzedawca informuje Użytkownika o proponowanej zmianie Regulaminu poprzez publikację w Serwisie:

● treści proponowanej zmiany Regulaminu;

● dacie wejścia w życie zmian Regulaminu;

● jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią zmiany Regulaminu.

7. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy KAOOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą, ul. Ostródzka 112, 03-289 Warszawa, NIP:5272933613 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.

22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w

rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

10. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sprzedawcy.

NOTA O PRAWACH AUTORSKICH DO REGULAMINU SPRZEDAŻY

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Wykonawca dzieła, który udzielił niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Wykonawcy dzieła jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.